MS Háj Veliš

Informace o MS „Háj“ Veliš

Myslivecké sdružení „Háj“ Veliš se sídlem ve Veliši sdružuje převážně místní občany se zájmem o přírodu a myslivost. V současné době má MS Veliš 32 členů. Hlavní činnost členů MS Veliš spočívá v chovu zvěře v honitbě. Myslivecké sdružení Veliš hospodaří v honitbě, kterou má pronajatou od Honebního společenství Veliš.
Celková výměra honitby je 1 956 hektarů, z toho činí:

  • zemědělská půda  1 356 ha
  • lesní půda  573 ha
  • ostatní plocha  16 ha
  • vodní plocha  11 ha

Honitba MS Veliš se rozkládá v katastru šesti obcí a na území devíti katastrálních území v průměrné nadmořské výšce 430 m n.m. – 500 m n.m. Hranice honitby je částečně tvořena řekou Blanicí.

Posláním Mysliveckého sdružení Veliš je výkon práva myslivosti v souladu s právními předpisy. Neoddělitelnou součástí výkonu práva myslivosti je hospodaření se zvěří a následně i lov. Smyslem lovu je zabezpečit rovnováhu v přírodě a redukovat přemnožené či škodící druhy zvěře. Povinností myslivců je dosáhnout vyrovnaných stavů zvěře v přírodě, přitom však ctít tradice našich předků, tyto dále dodržovat a rozvíjet.

Z činnosti MS „Háj“ Veliš

Členové MS Veliš se zaměřují v letním období hlavně na zajištění dostatku krmiva pro zvěř, budování a opravu krmných zařízení, brigádnickou výpomoc pro obec a zemědělský podnik a v zimním období na přikrmování zvěře. Za tímto účelem má každý člen vybudováno krmné zařízení, ve kterém zvěř v zimě přikrmuje, čímž se snižují škody způsobené zvěří. Největší škody způsobuje zvěře srnčí a dančí a to okusem mladých stromků v lesních porostech a vytloukáním parůžků. Černá zvěř působí největší škody v jarních a letních měsících na zemědělských plodinách.

Z důvodu výrazného snížení stavů drobné zvěře zvláště bažanta obecného se v posledních letech členové mysliveckého sdružení zaměřili na odchov bažantů a jejich vypouštění do volné přírody s cílem udržet populaci bažantů obecných, v lepším případě zvýšit početní stavy této krásné zvěře v honitbě. Za tímto účelem byla v r. 2007 vybudována nová odchovna bažantů, která se velmi osvědčila. Proto v roce 2008 byla ještě rozšířena a bude v ní odchováno cca 100 ks bažantů, kteří budou vypuštěni do přírody.

Dále členové mysliveckého sdružení odpracují značné množství brigádnických hodin pro zemědělskou společnost Podblanicko Louňovice pod Blaníkem, a.s., která zemědělsky hospodaří v honitbě mysliveckého sdružení.

Velkou chloubou členů mysliveckého sdružení je myslivecké zařízení, které tvoří zázemí pro činnost. Zařízení je využíváno jako klubovna a částečně i jako sklad krmiv pro zvěř.

Významnou kulturní akcí, kterou pořádají členové mysliveckého sdružení je ples MS, který se koná každoročně dne 25. 12. v kulturním sále ve Veliši. O tento ples je vždy velký zájem ze strany místních i přespolních občanů, neboť je doprovázen bohatou tombolou i příjemnou hudbou.